Frauderisicofactoren en de overheidsaccountant

Voor overheidsaccountants werkzaam bij decentrale overheden *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
12 december 2019 - Amsterdam
Tijd
13:00 - 20:30
Prijs
€ 450,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Intern accountants, Overheidsaccountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
6 pe-uren

12 december 2019 - Amsterdam

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een training Frauderisicofactoren volgen, tenzij u in 2017 al aan de toen verplichte training heeft deelgenomen.

Deze praktisch opgezette training heeft ook doel om de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude(risico)(factoren).

Doelstelling

De verplichte PE-training streeft de volgende vier doelstellingen na:
1. De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van fraude(risico)(factoren);
2. Het begrip van de accountant vergroten over frauderisicofactoren;
3. De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisicofactoren, als ook van fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving;
4. De vaardigheden van de accountant vergroten in het omgaan met dilemma's.

Deze doelstellingen worden op een praktische wijze bereikt, waarbij de toepassing centraal staat.

Inhoud

p>De training is praktijkgericht opgezet, met voor de deelnemers herkenbare casuïstiek, voor zowel de controle van financiële informatie als andere werkzaamheden. De vaktechnische theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden en praktijksituaties.

Daarbij kunt u denken aan aandachtspunten uit de wet- en regelgeving, zoals de regelgeving die de continuïteit van de bedrijfsvoering van een dienst/onderdeel direct raakt en de overwegingen bij het bespreekbaar maken en houden van aandacht voor deze factoren met de mogelijke gevolgen daarvan. In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op situaties waarbij de leiding van de eenheid (mede) betrokken is en/of meer politieke afwegingen een rol spelen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de zakelijke verhouding en de communicatie met de openbaar accountant. Bij de cases wordt ook actief ingegaan op de gedragscomponent, mede aan de hand van de intervisietechniek zoals opgenomen in recente NBA-publicaties.

Onderwerpen in de training

1. Introductie
2. Het raamwerk van wet- en regelgeving voor de overheidsaccountant
3. De Nadere voorschriften NOCLAR, inclusief verankering in de VGBA
4. Detectie en preventie
         a. Wat zijn frauderisicofactoren, mede aan de hand van de fraudedriehoek
         b. Wat zijn frauderisico's en fraude
         c. Het herkennen van signalen en het herkennen van fraudeurs
         d. Preventieve maatregelen
         e. Het inpassen van detectie en preventie in het stelsel van kwaliteitsbewaking
5. Het vermoeden van fraude: en wat dan
         a. Raamwerk wet- en regelgeving bij fraude
         b. Zakelijke verhouding met de openbaar accountant
         c. Hoe intern aan de orde te stellen, inclusief (de)escalatie
6. De stand van zaken bij uw organisatie
    a. Inventarisatie van de huidige stand van zaken
    b. Transparantie als onderdeel
    c. De juiste verantwoordelijkheden op de juiste plaats
    d. Specifieke cultuuraspecten, zoals "Tone at the top" en toepassing van soft controls
7. Dilemma's uit de praktijk, inclusief introductie van de NBA DilemmApp

Docent(en)

Op basis van het curriculum wordt de training verzorgd door een accountantstrainer en een gedragstrainer in afwisselende samenwerking.

Bestemd voor

Alle overheidsaccountants die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de toen verplichte training frauderisicofactoren en die werkzaam zijn bij decentrale overheden.

mr. drs. Winfred Merkus RA Oprichter van en partner bij een mkb accountantsorganisatie, docent bij Nyenrode
Paul Michielsen

Trainer, consultant voor HRD Groep

p>

De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Amsterdam West in Amsterdam

Adres

Mercure Hotel Amsterdam West Oude Haagseweg 20 Amsterdam Telefoonnummer 0205126723 E-mailadres H1315-SB@accor.com Website http://www.mercure.com/mercure/fichehotel/gb/mer/1315/fiche_hotel.shtml