Frauderisicofactoren

Livestream Training

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Ethiek & Fraude, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
6 pe-uren

30 september 2020 - Online ( Is vol)

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een training Frauderisicofactoren volgen, tenzij u in 2017 al aan de toen verplichte training heeft deelgenomen.

Deze praktisch opgezette training heeft ook doel om de bewustwording van de accountant in business (AIB) te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude(risico)(factoren).

Doelstelling

De verplichte PE-training streeft de volgende vier doelstellingen na:

 1. De bewustwording vergroten van de AIB van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van frauderisicofactoren;
 2. Het begrip van de AIB vergroten over frauderisicofactoren;
 3. De vaardigheden van de AIB vergroten in het analyseren van frauderisicofactoren, als ook van fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving;
 4. De vaardigheden van de AIB vergroten in het omgaan met dilemma's.

Deze doelstellingen worden op een praktische wijze bereikt, waarbij de toepassing centraal staat.

Inhoud

De training is praktijkgericht opgezet, met voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. De vaktechnische theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden en praktijksituaties. Daarbij kunt u denken aan aandachtspunten uit de wet- en regelgeving, zoals de regelgeving die de continuïteit van de bedrijfsvoering direct raakt, belastingaangiften en de overwegingen bij het bespreekbaar maken en houden van aandacht voor deze factoren en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de zakelijke verhouding met de openbaar accountant. Bij de cases wordt ook actief ingegaan op de gedragscomponent, mede aan de hand van de intervisietechniek zoals opgenomen in recente NBA-publicaties.

Onderwerpen in de training

 1. Introductie
 2. Het raamwerk van wet- en regelgeving voor de AIB
 3. De Nadere voorschriften NOCLAR, inclusief verankering in de VGBA
 4. Detectie en preventie
 5.   a. Wat zijn frauderisicofactoren, mede aan de hand van de fraudedriehoek
    b. Wat zijn frauderisico's en fraude
    c. Het herkennen van signalen en het herkennen van fraudeurs
    d. Preventieve maatregelen
    e. Het inpassen van detectie en preventie in de controlcyclus
 6. Het vermoeden van fraude: en wat dan
 7.   a. Raamwerk wet- en regelgeving bij fraude       
    b. Zakelijke verhouding met de openbaar accountant       
    c. Hoe intern aan de orde te stellen, inclusief (de)escalatie
 8. De stand van zaken bij uw organisatie
 9.   a. Inventarisatie van de huidige stand van zaken
    b. Transparantie als onderdeel
    c. De juiste verantwoordelijkheden op de juiste plaats
    d. Specifieke cultuuraspecten, zoals "Tone at the top" en toepassing van soft controls
 10. Dilemma's uit de praktijk, inclusief het gebruik van de NBA DilemmApp

Docent(en)

Op basis van het curriculum wordt de training verzorgd door een accountantstrainer en een gedragstrainer in afwisselende samenwerking.

Bestemd voor

Alle accountants in business die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de toen verplichte training frauderisicofactoren en werkzaam zijn in een financiële functie.

Marc Schurink Partner bij HRD Group. Werkzaam als consultant, trainer en coach en expert op het gebied van cultuurtrajecten en communicatie onder druk
Geert Pieter Vermeulen RA

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online