Advanced Fast & Quality Closing

Versnel en verbeter de rapportages en het afsluitingsproces

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod
We nemen de planning & control-cyclus onder de loep en zoomen in op de afsluitingsmomenten en onderliggende processen. We verkennen nut en noodzaak en bespreken keuzes en (veronderstelde) belemmeringen.

Weten waar je staat, is een vitale randvoorwaarde voor een effectieve bedrijfsvoering. Hoe sneller je je positie kunt bepalen, hoe sneller je ook keuzes kunt maken en bijsturen. Periodeafsluiting, analyse van en rapporteren over prestaties en afwijkingen is daartoe essentieel. Of lijkt dat maar zo en is afsluiten niet meer dan een hygienefactor binnen de planning & controlcyclus?

Feit is dat er over het algemeen veel tijd wordt besteed aan afsluiten en rapporteren. Feit is ook dat de werkelijke toegevoegde waarde over het algemeen als gering wordt ervaren door de gebruiker. Die heeft vaak een ander beeld bij 'sneller' en ook bij 'kwaliteit'. Daarbij geldt: hoe minder tijd je besteedt aan het verleden, hoe meer tijd heb je voor de toekomst.

Doelstelling
Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • een goed beeld verkrijgen van nut en noodzaak van sneller afsluiten
 • grip krijgen op hoe het afsluitproces geoptimaliseerd kan worden
 • begrijpen welke rol cultuur speelt bij het optimaliseren
 • overzicht krijgen van welke inrichting van processen en randvoorwaarden mij het beste helpen
 • ideeën en tools opdoen voor het komen tot concrete versnelling/verbeteringen middels een routekaart

Inhoud
We nemen de planning & control-cyclus onder de loep en zoomen in op de afsluitingsmomenten en onderliggende processen. We verkennen nut en noodzaak en bespreken keuzes en (veronderstelde) belemmeringen. Onderwerpen zullen zijn:

 • Tour d'horizon planning & control
 • Het record-to-report proces
 • Rol en positie van controllers in het proces
 • Cultuur als spelbepaler en spelbreker
 • Digitalisering en automatisering
 • Checks & balances en het afleiden van concrete verbeterpunten en -noodzaak

Bestemd voor
Finance managers, (financial) controllers en ieder ander die vindt dat veel rapporteren ten koste gaat van analyseren en adviseren en de eigen toegevoegde waarde wil verhogen.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.