Programma Mastercourse Publieke Sector 2020


Hoe krijgt Finance regie over samenwerken in de keten(s)?

25 november | 09.30 tot 12.45 uur | Docent: Frans van Rheenen
Per keten gaan we:

  • eerst uitzoomen. We brengen de hele keten integraal in kaart van begin tot eind om daardoor een beter beeld te krijgen van de rol en toegevoegde waarde van de finance. We kijken per stakeholder in de keten naar hun rol, behoefte, toegevoegde waarde, belang, verwachtingen over en weer.
  • daarna inzoomen op de eigen rol en positie van de afdeling (als onderdeel van het geheel). Wat is de rol en hoe kun je die beter invullen? Hoe maak je verbinding en kun je meer grip krijgen op de samenwerking met (directe en indirecte) contactpartijen en/of de gehele keten? 
  • wat zijn de succes- en/of faalfactoren van samenwerken in de keten? En we sluiten af door te kijken hoe je jouw rol in de ketens verder kunnen versterken door de ketens met elkaar te verbinden. Finance in het midden.
blauwe-lijn.png

Impact meting

25 november | 13.45 tot 16.30 uur | Docenten: Jan Niewold (foto) en Paul Hurks
Niet-financiële informatie is als sturingsinformatie niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering. Ook bij het afleggen van verantwoording over het uitvoeren van kerntaken en van het gevoerde beleid neemt niet-financiële verslaggeving een steeds prominentere plaats in. Hoe verhoudt dit zich tot rechtmatigheid? En in welke mate betrek je in deze verantwoording de keten -en jouw rol daarbinnen- waarin de organisatie opereert? We gaan in dialoog over deze ontwikkeling waarbij specifiek aandacht zal worden besteed aan de ketenpartners, meetbaarheid van niet-financiële informatie en de daaraan gekoppelde inzichten en presentatie van lange termijn waardecreatie.

blauwe-lijn.png

Verslaglegging van kwaliteits- en beleidsoutput

25 november | 17.00 tot 19.00 uur | Docent: Peter Bakhuizen
Wat is van belang bij het transparant (willen gaan) rapporteren over niet-financiële informatie? In het formuleren van beleidsmatige antwoorden op de 'wat'-vraag, komen we ook op 'hoe'-vraagstukken:

  • Een beetje transparant. Is transparantie eigenlijk wel zo zaligmakend? Welke risico's brengt dat met zich mee? En heb je keuze in de mate en onderwerpen van transparantie?
  • Niet weten hoe te meten. Een probleem bij rapporteren over niet-financiële informatie, is dat de metingen niet altijd betrouwbaar en/of vergelijkbaar zijn.
  • Toegevoegde waarde van de accountant. Wat is de rol van de controlerend accountant in deze en wat betekent dit voor mijn organisatie?
blauwe-lijn.png

Contemporary Public Audit

26 november | 08.45 tot 12.00 | Docent: Endymion Struijs
Endymion Struijs gaat met u op zoek naar de -op het eerste zicht onwaarschijnlijke- symbiose tussen de publieke sector en de financiële dienstverlening, waaronder de intens gereguleerdheid en het 'publiek gerichte'. Wat valt er van elkaar te leren? Is de context van de publieke sector zo specifiek publieke sector? En wat doet het 'publiek belang', het brede scala aan horizontale en verticale ketenpartners, rechtmatigheid etc. met de beheersmaatregelen en verantwoordingsmogelijkheden? Tevens worden aspecten geadresseerd uit de Vernieuwingsagenda Accountantsberoep zoals maatschappelijke relevantie van de accountant, Ketenkracht en Lerend Vermogen.

blauwe-lijn.png

Anders Verantwoorden – een ketenuitdaging

26 november | 13.00 tot 16.30 uur | Docent: Sikko Bruinsma
We zijn allemaal op zoek naar minder administratieve lasten en controledruk. Hoe pakken we dit aan in de keten waar we deel van uit maken? Wat kun je zelf hierin als ketenpartner? Aan de hand van praktische voorbeelden en enkele pilots (bijvoorbeeld op het gebied van Horizontaal Toezicht en onder de noemer van 'Anders Verantwoorden') zal ingegaan worden op de mogelijkheden om vernieuwing door te voeren. Houden we vast aan oude protocollen of zijn we in gesprek over de vraag 'wat willen we nu echt van elkaar weten' in het kader van verantwoording afleggen?

blauwe-lijn.png

Anders vasthouden

26 november | 16.30 tot 18.30 uur | Docent: Wouter Hart
Steeds meer maatschappelijke organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit 'het systeem' naar het werken vanuit 'de bedoeling'. Daarbij klinken steevast termen als 'wendbaar en flexibel', 'klantgericht' en 'eigenaarschap lager beleggen'. Maar wat betekent deze beweging voor (financiële) aansturing? En wat betekent dit voor de (financiële) verantwoording? Wouter Hart -auteur van de boeken Verdraaide organisaties en Anders vasthouden- zal ingaan op een aantal grondprincipes die schuil gaan achter deze 'andere manier van kijken en denken'. Waarin de bedoeling een andere kleur krijgt en de focus verschuift van oplossing naar oplossend vermogen.

blauwe-lijn.png

De balans van Nederland

27 november | 09.00 tot 12.15 uur | Docent: Frans van Schaik
Dit onderdeel brengt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de financiële verslaggeving door instellingen in de publieke sector. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede-Kamer en een adviescommissie van het ministerie van financiën en de algemene

rekenkamer hebben onlangs positief geadviseerd over het opnemen van meer batenlasteninformatie in de jaarrekeningen van overheden. Inmiddels werken twee ministeries (Defensie en Infrastructuur) aan pilots met het batenlastenstelsel. De Europese Commissie werkt volop aan de harmonisatie van overheidsverslaggeving door de lidstaten, al dan niet volgens de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) of een Europese variant daarvan (EPSAS).

blauwe-lijn.png

De gemaltraiteerde financial

27 november| 13.15 tot 15.00 uur | Docent: Joop Pot
Als financial heb je de mogelijkheid én de verantwoordelijkheid om 'jouw ruimte' te pakken. Je kent de politieke processen, je heb het financiële instrumentarium, maar je moet het natuurlijk wel zelf organiseren. Hoe kun je de korte termijn gerichte, incidentele politiek ombuigen naar (meer) structureel, betaalbaar en effectief beleid? De publieke sector is het hart van de democratie en financials daarbinnen leggen 'het buizenstelsel' aan om de maatschappij duurzaam te laten functioneren. Hier goed leiderschap aan geven, vraagt om inzicht, professionaliteit, lef en verbindend vermogen. Niets houdt de financials tegen, behalve zijzelf.